20/04/2015

swarowski-eagle-xs
Swarovski eagle seen at a flea market in Imola.